algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en Sprookjesjurken-volwassenen, hierna te noemen Sprookjesjurken.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard.
3. Sprookjesjurken heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
4. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
5. Wij leveren aan de particuliere klant. Zakelijke leveringen zijn niet mogelijk.

Artikel 2. Overeenkomsten
1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sprookjesjurken. Sprookjesjurken is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst en bevestiging van Sprookjesjurken van uw bestelling. 
2. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Sprookjesjurken is geaccepteerd.

Artikel 4. Prijzen 
1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief 0% BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd. 
2. Alle op de website vermelde prijzen van huurkostuums zijn gebaseerd op normaal gebruik door de huurder. Bij buitensporige vervuiling, schade of vermissing, zijn de kosten hiervan voor de huurder. Indien er borg voor het huurkostuum is voldaan, zullen extra kosten voor zover mogelijk met de borg worden verrekend.
3. Sprookjesjurken kan haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestellingen die op dat moment reeds zijn gedaan. 
4. Sprookjesjurken kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Aanbiedingen 
1. Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 
2. Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de consument geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding.
2. Sprookjesjurken kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Artikel 6. Gegevens / Privacy Policy / cookies 
1. Sprookjesjurken garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.
2. Sprookjesjurken zal uw gegevens verwerken om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Wanneer u email of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren om uw vragen ter verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Sprookjesjurken.
3. De administratie van Sprookjesjurken geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
4. Sprookjesjurken maakt gebruik van een korte php sessie (cookie) als u het bestelformulier invult, deze cookie onthoudt tijdelijk de invoer van  het bestelformulier, deze wordt na het verlaten van de pagina weer verwijderd. 

Artikel 7. Betaling  
1. Tijdens het bestelproces kunt u aangeven op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt kiezen om te betalen via iDEAL, overmaken op de rekening van Sprookjesjurken of contant bij ophalen. 
2. Betaling geschiedt bij verzending van de bestelling vooraf, of op het moment dat u een bestelling bij ons ophaalt. 
3. Zolang een betaling niet is ontvangen, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving artikelen aan een ander te verhuren.

Artikel 8. Reservering  
1. Een bestelling wordt pas omgezet in een reservering als de betaling is ontvangen en de artikelen beschikbaar zijn, of als de reserveringskosten à € 7,50 per kostuum zijn ontvangen. Indien een reservering is omgezet in huur van hetgene wat gereserveerd is, worden deze reserveringskosten in mindering gebracht op de huurprijs. Bij annulering van een reservering wordt € 7,50 in rekening gebracht.

Artikel 9. Levertermijn 
1. Bij huurartikelen kan het voorkomen dat het huurartikel van uw keus reeds verzegd is, dit is niet zichtbaar op de website. Indien het huurartikel niet beschikbaar is, zal Sprookjesjurken u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
2. Bij huurartikelen zal Sprookjesjurken uw bestelling indien mogelijk 2 dagen voor de huurdag en uiterlijk de dag voor de huurdag verzenden. Sprookjesjurken is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor vertraging die ontstaat bij de vervoerder.
3. Koopartikelen uit onze website zijn uit voorraad leverbaar tenzij anders vermeld. Het kan voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, Sprookjesjurken zal u daarvan in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4. Sprookjesjurken zal trachten koopartikelbestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij op de website afwijkende levertermijnen staan vermeld of u hiervan een bericht krijgt via email. 
5. De leveringstermijn van een product wat op uw verzoek wordt (na)besteld kan een levertijd van maximaal 30 dagen hebben.
6. De koopartikelenbestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Sprookjesjurken voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
7. Bij koopartikelen is een levering in gedeelten toegestaan.

Artikel 10. Levering
1. U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. 
2. Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening. 
3. Wij gebruiken het door u opgegeven afleveradres. Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de eventuele gevolgen en extra verzendkosten voor uw rekening. 
4. Aan de leveringsplicht van Sprookjesjurken zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden. Hierbij geldt als afleverbewijs het track&trace rapport van de vervoerder. Niemand thuis/geen pakketaanname maar wel gepoogd af te leveren of aflevering bij buren/omwonenden wordt gezien als aflevering.
5. Indien een bestelling niet in ontvangst wordt genomen/niet op het afhaalpunt wordt afgehaald en uiteindelijk door de vervoerder weer naar ons retour wordt gestuurd, zullen hiervoor kosten bij de klant in rekening worden gebracht c.q. worden verrekend met de reeds gedane betaling.

Artikel 11. Risico tijdens het transport 
1. Gedurende het transport van de producten zal Sprookjesjurken het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan. Als moment van aflevering geldt het track&trace rapport van de vervoerder. 
2. Sprookjesjurken is niet aansprakelijk voor vertraging bij de vervoerder en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit kan voortvloeien.
3. Is de zending op verzoek van u met een andere vervoerder (bv PostNL) verzonden, dan draagt Sprookjesjurken geen transportrisico en is niet aansprakelijk voor verlies, schade of vertraging.

Artikel 12. Terugzending, inlevering van het gehuurde
1. U bent verplicht de gehuurde producten terug te sturen/terug te brengen op de vooraf aangegeven datum.
2. Indien u het gehuurde later terugstuurt worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht die voor zover mogelijk zullen worden verrekend met de borg.
3. U bent verantwoordelijk voor een deugdelijke terugzending. Het verzendbewijs met track&tracecode dient u te kunnen overhandigen indien de bezorging van een pakket vertraagd is of uitblijft.
4. Gebruikt u het door ons aangegeven retouradres. Retourneer niet naar een afhaalpuntafhaallocatie/servicepoint/pakketshop. Doet u dit toch, dan worden de ophaalkosten hiervoor bij u in rekening gebracht, deze zullen voor zover mogelijk worden verrekend met de borg.
5. Bij twist over het wel/niet tijdig retourgestuurd hebben is de datum op de pakketsticker/streepjescode bepalend.
6. Bij het niet retourneren van het gehuurde, doen wij aangifte van verduistering bij de politie. Als de kant beweert het gehuurde te hebben geretourneerd, maar de bezorging ervan blijft uit en de klant kan geen afgiftebewijs met track&trace code overhandigen, wordt dit als verduistering gezien.
7. Borg is geen alternatieve koopsom, u bent altijd verplicht het gehuurde weer aan ons terug te geven/terug te sturen ook al heeft u borg betaald.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 
Bij koopartikelen blijft Sprookjesjurken volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. 
Bij huurartikelen blijft Sprookjesjurken altijd volledig eigenaar. Bij diefstal/het niet retourneren van het gehuurde, doen wij aangifte bij de politie.

Artikel 13. Afkoelingsperiode 
1. Bij nieuwe koopartikelen bent u gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. U kunt het product binnen deze 14 kalenderdagen aan ons retourneren. Sprookjesjurken zal dan binnen 5 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele productverpakking en (info)kaartjes/labels en producttoebehoren.
2. Tweedehands koopartikelen en OP=OP retourartikelen vallen niet onder de afkoelingsperiode en kunnen niet geretourneerd of geruild worden.
3. Huurartikelen vallen niet onder de afkoelingsperiode, een verstuurde huurbestelling kan niet meer geannuleerd worden. Gezien de aard van de dienst (huur) is een afgeleverde zending definitief, ongeacht of het artikel wordt gebruikt.
4. Bij het retourneren van de volledige koopbestelling van nieuwe artikelen ontvangt u de door Sprookjesjurken gerekende verzendkosten van de heenzending retour. Extra betaalde kosten, die buiten de door ons aangeboden goedkoopste standaard verzendkosten vallen (zoals kosten voor express zendingen) worden niet geretourneerd. Wanneer u een deel van uw bestelling retourneert, ontvangt u de berekende verzendkosten van de heenzending niet retour. De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

Artikel 14. Garanties
1. Alle door Sprookjesjurken geleverde artikelen voldoen aan alle normen en eisen die, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld aan verkleedkleding. Wij gebruiken zowel nieuwe als tweedehands artikelen voor de verhuur.
2. Bij huurbestellingen dient u het gehuurde op het moment van de levering te inspecteren. Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling of heeft een artikel schade die niet door ons is vermeld, dan dient u dit per omgaande en ruim vóór ingebruiknamen aan ons te melden. Reclamaties na ingebruikname worden niet door ons geaccepteerd.
3.Bij een koopbestelling dient u het geleverde op het moment van de levering te inspecteren. Mocht een product niet geleverd zijn conform uw bestelling, dan dient u dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst en vóór ingebruikname aan ons te melden. Reclamaties na ingebruikname worden niet door ons geaccepteerd.
4. Wij geven bij koopartikelen garantie op de volgende productiefouten: het loslaten van stiknaden/lockranden en niet werkende lichtjes/geluidjes indien dit binnen de termijn van 3 dagen na ontvangst van het product aan ons is gemeld. Uitgesloten van garantie zijn sticknaden die open zijn gesprongen doordat het artikel onder spanning heeft gestaan tijdens het dragen (geen productiefout).
5. De genoemde garantie op productiefouten vervalt wanneer het artikel is gewassen of het gebrek is ontstaan als gevolg van onzorgvuldig/oneigenlijk gebruik, opzet, of als er geprobeerd is veranderingen/wijzigingen aan te brengen aan het product. Ook vervalt garantie als er een gebrek is ontstaan als u het artikel eigenlijk niet past en het toch draagt waardoor er spanning op de naden ontstaat.

Artikel 15. Aansprakelijkheid 
1. Indien de door Sprookjesjurken geleverde koopproducten gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van Sprookjesjurken beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder artikel 14 (garanties) is geregeld. 
2. De aansprakelijkheid van Sprookjesjurken voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, ten hoogste gelijk aan de huurprijs van het product.

Artikel 16. Overmacht
Indien Sprookjesjurken het gereserveerde niet tijdig ter verzending kan aanbieden bij de vervoerder door omstandigheden ten gevolge van brand, wegblokkades, extreme weersinvloeden etc. of het gereserveerde is bij een vorige huurtransactie onherstelbaar beschadigd/niet tijdig terugontvangen, behoudt Sprookjesjurken zich het recht voor de reservering te beëindigen of een alternatief kostuum aan te bieden. Bij beëindiging zal een gedane betaling binnen 2 werkdagen worden teruggestort. In geen geval is Sprookjesjurken bij overmacht schadevergoeding aan de klant verschuldigd.

Artikel 17. Afbeelding van het artikel
1. Alle afbeeldingen van het artikel zijn indicatief en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Houdt u er rekening mee dat zowel een foto als uw beeldscherm een kleurverschil kan weergeven.
2. Accessoires (zoals schoenen, pruiken, tassen, handschoenen e.d.) op een afbeelding zijn bedoeld ter illustratie en zijn niet inbegrepen bij het artikel tenzij anders vermeld.

Artikel 18. Maat van het artikel
De maat van een artikel wordt vermeld zoals deze door de fabrikant is opgegeven (zoals deze op een eventueel label staat) of door ons ingeschat. Daarnaast proberen wij voor zover mogelijk een indicatie te geven van de maat en daarbij voor zover mogelijk afmetingen van het artikel te vermelden.

Artikel 19. Overig
Mocht er iets niet duidelijk zijn of u heeft een vraag, neemt u dan contact met ons op via info@sprookjesjurken-volwassenen.nl of belt u met 0514/594325